30 March 2019

ภาพบรรยากาศการทำบุญศูนย์การค้าอมอรินีรามอินทรา ครบรอบ 9 ปี ขอขอบคุณลูกค้าที่มาร่วมงาน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ